+355 4 224 8981

Kushtet e përdorimit

Kushte & Afate per faqen e internetit “www.blerinadiet.al”

JU LUTEMI, LEXONI ME KUJDES KETO KUSHTE DHE AFATE!

Keto jane Kushtet dhe Afatet e pergjithshme qe rregullojne aksesin dhe perdorimin nga ana juaj te kesaj faqeje.

Nese nuk jeni dakord me keto kushte, nuk duhet te vazhdoni me tej ne kete faqe. Nese vazhdoni ta perdorni faqen dhe/ose sherbimet qe ajo permban, ju keni rene dakord t’i bindeni ketyre Kushteve dhe Afateve.

Ju nuk mund:

Ø  Te kopjoni, modifikoni, shfaqni, shperndani, transferoni ose te vini ne dispozicion informacionin qe ju merrni gjate perdorimit ose aksesit ne kete faqe;

Ø  Te hiqni, ndryshoni ose fshihni ne asnje menyre informacionin ne kete faqe ose te perdorni materialet e marra gjate perdorimit te faqes pervecse sic eshte percaktuar ne keto Kushte dhe Afate; 

Ø  Te kopjoni ose perdorni materiale te marra nga faqja per qellime komerciale;

Ø  Te hiqni, fshihni ose ndryshoni te drejtat e autorit, te markes tregtare ose njoftime te tjera te pronesise intelektuale qe permban materiali origjinal ose nje material i kopjuar ose printuar nga faqja ose i marre nga sherbimet e kesaj faqeje.

Ju garantoni se nuk do te kryeni (dhe se nuk do te lejoni te tjeret te kryejne) veprimet e meposhtme:

Ø  Tte merrni, aksesoni ose transmetoni Permbajtje te pahijshme, pornografike, kercenuese, raciste, te rrezikshme, fyese, diskretituese, ne shkelje te konfidencialitetit, ne shkelje te te drejtave te pronesise intelektuale (perfshi te drejtat e autorit), te denueshme ose te paligjshme;

Ø  Te transmetoni permbajtje elektronike (perfshi viruset) nepermjet Faqes dhe/ose Sherbimeve, te cilat shkaktojne ose mund te demtojne ne cfaredo niveli sistemet e pajisjeve te perdoruesve te tjere te Faqes/Internetit.

Ø  Vetem ju jeni pergjegjes per marrjen e te gjitha masave perpara perdorimit te Faqes dhe Sherbimeve per permbushjen e qellimeve tuaja

Ju garantoni se do te perdorni faqen dhe sherbimet ne perputhje me keto Kushte dhe Afate.

“Blerinadiet” rezervon te drejten per te ripare keto Kushte dhe Afate ne cdo kohe. Ndryshime te tilla do te hyjne ne fuqi menjehere pasi te jene postuar ne Faqe. Nese vazhdoni te perdorni Faqen, do te merret e mireqene se Ju keni pranuar ndryshimet qe iu jane bere Kushteve dhe Afateve.

Ju pranoni dhe bini dakord se me pranimin e ketyre Kushteve dhe Afateve ju nuk bazoheni dhe nuk perfitoni demshperblim per deklaratat, perfaqesimet, garancite ose marreveshjet (e bera qofte per shkak te neglizhences ose pa dashje) nga nje person (pale ose jo ne keto Kushte dhe Afate), pervec atyre te shprehura si garanci ne keto Kushte dhe Afate.

Faqja dhe Sherbimet ofrohen “sic jane”. Asgje nuk perben nje garanci te shprehur ose te nenkuptuar, dhe “blerinadiet” nuk merr pergjegjesi ligjore (per aq sa lejohet nga ligji) ose pergjegjesi per asnje lloj pasoje qe mund tw vine nga perdorimi I Faqes dhe informacionit te saj.

Perdorimi i te dhenave tuaja personale nga ana e “blerinadiet” behet sipas legjislacionit ne fuqi per te Dhenat Personale.

“blerinadiet” rezervon te drejten per te ndryshuar nde cdo kohe Faqen dhe/ose Sherbimet apo per te pezulluar e perfunduar ofrimin e Faqes dhe Sherbimeve apo aksesin ne nje pjese apo ne te gjitha Sherbimet. “blerinadiet” mund te vendose te pezulloje, ndryshoje apo perfundoje ofrimin e Sherbimeve dhe Faqes menjehere dhe pa njoftim paraprak ne cdo kohe.

“blerinadiet” nuk do te mbaje pergjegjesi per shkeljen e ketyre Kushteve dhe Afateve per shkaqe qe jane jashte kontrollit te saj (Forca Madhore).

Keto Kushte dhe Afate rregullohen dhe interpretohen ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise dhe mosmarreveshjet te cilat nuk zgjidhen miqesisht mes Paleve do te gjykohen ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane.